fbpx

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES
W SERWISIE INTERNETOWYM 
https://cwkopole.pl/

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://cwkopole.pl/(dalej: „Polityka”) została stworzona i przyjęta przez Miasto Opole – Centrum Wystawienniczo Kongresowe w Opolu.
 2. Terminy użyte w Polityce oznaczają:
  1. Serwis: serwis internetowy https://cwkopole.pl/;
  2. Użytkownik: podmiot korzystający z publicznie dostępnego Serwisu;
  3. Właściciel: Miasto Opole – Centrum Wystawienniczo Kongresowe w Opolu, Wrocławska 158, 45-835 Opole, NIP: 7543073001, REGON: 161533349;
  4. Cookies: pliki tekstowe, wysyłane przez Serwis i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Ponadto Cookies najczęściej zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym oraz numer;
  5. Prawo telekomunikacyjne: ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1907 ze zm.);
  6. ś.u.d.e.: ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.);
  7. o.d.o.: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.).
  8. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 2016.119.1).
 3. Celem Polityki jest w szczególności:
  1. udzielenie Użytkownikowi informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uzyskiwanych od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, wymaganych przez przepisy u.o.d.o. oraz RODO.
  2. udzielenie Użytkownikom informacji dotyczących wykorzystywania Cookies
   w Serwisie, wymaganych przez przepisy Prawa telekomunikacyjnego;
  3. zapewnienie Użytkownikom ochrony prywatności w zakresie odpowiadającym
   standardom i wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w, Prawie telekomunikacyjnym, u.ś.u.d.e., u.o.d.o. oraz aktach prawa wspólnotowego, w tym RODO.
 4. Właściciel ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Użytkowników, w tym ich danych osobowych, do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług.
 5. W celu uzyskania pełnego dostępu poprzez Serwis do treści i usług oferowanych przez Właściciela, wskazane jest zaakceptowanie Polityki

§ 2. Ochrona prywatności i danych osobowych

 1. Dane Użytkowników, w tym ich dane osobowe, przetwarzane będą przez Właściciela zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym prawa wspólnotowego.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu u.o.d.o. oraz RODO, podanych przez niego w związku z korzystaniem z serwisu internetowego https://cwkopole.pl/ jest: Miasto Opole – Centrum Wystawienniczo- Kongresowego w Opolu, ul. Wrocławskiej 158, 45-835 Opole, NIP: 7543073001, REGON:161533349
 3. Dane te będą przetwarzane przez Właściciela w celu i na potrzeby niezbędne do korzystania z serwisu internetowego https://cwkopole.pl/ oraz zgodnie z przepisami u.o. d. o. i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym przepisami RODO.
 4. Uzyskane przez Właściciela dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą na podstawie udzielonego przez Użytkownika zezwolenia, o którym stanowi art. 23 ust. 1 pkt 1 u.o.d.o. oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 u.o.d.o. oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tzn. gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, tj. świadczenia usług na rzecz Użytkowników za pomocą Serwisu.
 5. W przypadku, gdy podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika stanowi jego zgoda, może ona zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika, co nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania, którego Właściciel dokonał przed cofnięciem zgody.
 6. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do nieograniczonego korzystania z Serwisu. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.
 7. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez Właściciela przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich przetwarzania, tj. prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz pełnego dostępu do treści i usług świadczonych przez Właściciela.
 8. Właściciel dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, aby dane te były:
  1. przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  4. przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu
 9. Właściciel stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii/rodzaju danych objętych ochroną, a w szczególności ochronę przed:
  1. udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  2. pozyskaniem przez osobę nieuprawnioną,
  3. przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa,
  4. zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 10. Właściciel dąży do systematycznego unowocześniania stosowanych informatycznych, technicznych i organizacyjnych środków ochrony tych danych, w szczególności Właściciel zapewnia aktualizacje informatycznych środków ochrony danych osobowych pozwalającą na zabezpieczenie przed wirusami, nieuprawnionym dostępem oraz innymi zagrożeniami, płynącymi z funkcjonowania systemu informatycznego oraz sieci telekomunikacyjnych.
 11. Każdemu Użytkownikowi, który w jakikolwiek sposób udostępnił Właścicielowi swoje dane osobowe, Właściciel zapewnia dostęp do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec sposobu przetwarzania danych osobowych przez Właściciela oraz wnieść o ich przeniesienie.
 12. Właściciel informuje, że dane osobowe Użytkowników będą udostępniane podmiotom upoważnionym oraz podmiotą współpracującym na podstawie przepisów prawa.
 13. Najemca może wnieść skargę na sposób przetwarzania danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy u.o.d.o. oraz RODO.
 14. Dane kontaktowe administratora danych osobowych: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, ul Wrocławska 158, 45-835 Opole tel. 77 446 16 80 email: info@cwkopole.pl
 15. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu, ul Wrocławska 158, 45-835 Opole tel. 77 446 16 80 email: iod@cwkopole.pl

§ 3. Cookies

 1. Cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkownika;
  2. optymalizacji korzystania z Serwisu, w szczególności poprzez rozpoznawanie urządzenia końcowego Użytkownika,
  3. tworzenia statystyk,
  4. utrzymania sesji Użytkownika,
  5. dostarczania Użytkownikowi treści reklamowych.
 2. Cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego, u.ś.u.d.e., u.o.d.o. oraz aktów prawa wspólnotowego, w tym RODO. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach, niezależnych od Właściciela, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (tzw. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczną ustawienia Cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 4. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości uniemożliwi przechowywanie danych Właściciela w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 5. Zmiana ustawień Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, w szczególności wymagających logowania. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania Cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych w Serwisie z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika (korzystanie z Serwisu będzie powodować automatyczne zamieszczanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika).
 7. Przechowywane dane zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
 8. Informacje dotyczące Cookies mają zastosowanie również do innych
  podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

§ 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Właściciel w razie świadczenia na rzecz Użytkownika usługi drogą
  elektroniczną może instalować oprogramowanie w urządzeniach końcowych
  Użytkownika przeznaczonych do korzystania z tych usług lub korzystać z
  tego oprogramowania, pod warunkiem że Użytkownik:

  1. przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez Właściciela z tego oprogramowania;
  2. zostanie poinformowany o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego Użytkownika;
  3. przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 2. Informacje w ww. zakresie zostaną udzielone Użytkownikowi wraz z dostarczeniem oprogramowania niezbędnego do korzystania z usług.

§ 5. Postanowienia końcowe

 1. Polityka została przyjęta na mocy zarządzenia Właściciela i wchodzi w życie z dniem 15.05.2018
 2. Zmiana treści Polityki może nastąpić w takim samym trybie.
 3. Wszelkie odstępstwa od Polityki wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Prawem właściwym dla Polityki jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Polityce stosuje się odpowiednie przepisy prawa, w tym Prawa telekomunikacyjnego, u.o.d.o., u.ś.u.d.e. oraz RODO.

Uprzejmie informujemy, iż strona internetowa https://cwkopole.pl/ wykorzystuje pliki cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności. Korzystając z serwisu internetowego akceptują Państwo zasady Polityki prywatności i wyrażają zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W każdej chwili mogą Państwo określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w swojej przeglądarce internetowej lub konfiguracji usługi. czytaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close